S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

                                                         tel: +420 236 040 222, Provozní doba: Pondělí - čtvrtek 7:30 - 16:00 hod., pátek 7:30 - 14:00 hod.

Akční produkty:

Držák pro falcovaný plech

KON494

naše cena 119,00 Kč
skladem > 5 ks
Akce

Příchytka středová Solar Click pro panel 30-40mm

KON453

naše cena 54,00 Kč
skladem > 5 ks
Novinka
Akce

s kompletním příslušenstvím, včetně brašny

TEL_03

běžná cena 14 520,00 Kč
naše cena 4 999,00 Kč
skladem > 5 ks
Akce

Rádi Vám poradíme

INTV, spol. s r.o.
V Zahradě 884
252 62 Horoměřice
tel: +420 236 040 236
eshop(a)intv.cz

Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Úvodní ustanovení

Obchodní společnost INTV, spol. s r.o. vydává dle ustanove § 1746 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku tyto Všeobecné obchodní podmínky (le jako VOP).
2. Smluvní strany
2.1. INTV, spol. s r.o. se sídlem Jana Masaryka 252/6, 120 00 Praha 2 (dále jako poskytovatel).
2.2. Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, které INTV, spol. s r.o. poskytuje služby elektronických komunikací na základě uzavřené smlouvy podle těchto všeobecných obchodních podmínek.
3. DEFINICE POJMŮ
3.1. VOP vymezují podmínky obchodně závazkového vztahu mezi poskytovatelem a objednatelem. V souladu s nimi poskytovatel poskytuje, resp. poskytne objednateli (na základě uzavřené smlouvy) služby elektronických komunikací.
Uzavřením smlouvy objednatel potvrzuje, že se seznámil a souhlasí se zněním VOP, a že se těmito VOP řídí obchodní závazkový vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.
3.2. Službami elektronických komunikací (dále jen služby), které jsou předmětem plnění poskytovatele, se rozumí služby satelitního připojení k internetu prostřednictvím satelitních terminálů. Přesná specifikace jednotlivých druhů služeb bude uvedena v uzavřené smlouvě.
3.3. Službou se rozumí služba poskytovaná poskytovatelem objednateli na základě smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a objednatelem v souladu s těmito VOP.
3.4. Smlouva je dokument nebo soubor dokumentů definující smluvní vztahy uzavřené mezi poskytovatelem a objednatelem v souladu s těmito VOP.
3.5. Zařízením se rozumí hardware s příslušným software, podle druhu poskytované služby, buď ve vlastnictví objednatele nabytém na základě kupní smlouvy uzavřené s poskytovatelem služeb, nebo pronajaté od poskytovatele služby v rámci poskytování jednotlivých druhů služeb. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny v konstrukci a tvaru,
které neovlivní zásadním způsobem vzhled a určení zařízení, aniž by tímto byla dotčena účinnost smluvního vztahu.
4. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ
4.1. Místo a doba plnění bude na základě požadavků objednatele uvedena v uzavřené smlouvě mezi objednatelem a poskytovatelem.
5. CENA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
5.1. Cena za služby poskytované v rozsahu podle článku 3.2. těchto VOP bude pro účel uzavíraných smluv sjednána dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a bude vycházet z platného ceníku poskytovatele. Aktuální informace o všech platných cenách služeb může
objednatel získat dotazem u poskytovatele, či na internetových stránkách poskytovatele www.intv.cz.
6. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY
6.1. Poskytovatel bude za poskytované služby na základě uzavřených smluv fakturovat objednateli sjednanou měsíční cenu zpětně s tím, že za datum zdanitelného plnění se považuje poslední den v měsíci, za který se fakturuje.
6.2. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle § 28 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, občanského zákoníku (např. § 435) a číslo smlouvy. U prvního daňového dokladu za nově zřízené služby musí být přiložen předávací protokol o zahájení poskytování služby. Potvrzený předávací protokol o
zřízení služby (její změně) pověřenými osobami objednatele a poskytovatele je podmínkou pro zahájení plnění služby a její následnou fakturaci. Daňové doklady musí být vyhotoveny ve 2 výtiscích. Originál Daňového dokladu bude doručen na elektronickou adresu objednatele pro doručování a fakturaci uvedenou ve smlouvě. Smluvní strany se
dohodly, že daňové doklady budou doručeny objednateli vždy nejpozději do 15tého dne v měsíci následujícím po měsíci, za který se fakturuje
6.3. Splatnost daňových dokladů sjednávají smluvní strany na 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
Daňový doklad se považuje za uhrazený okamžikem připsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele. V případě, že fakturovaná částka za poskytnutou službu nebude v daném termínu objednateleuhrazena, bude objednateli zaslána upomínka na e-mail určený objednatelem s příznakem požadavku potvrzení o
přečtení. Při neuhrazení fakturované částky za poskytnutou službu ani v náhradním termínu určeném poskytovatelem v zaslané upomínce, bude poskytování služeb zastaveno a poskytovatel může od smlouvy odstoupit s okamžitou platností a nelze uplatnit bod 10.2. těchto VOP.
6.4. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v bodě 6.2. těchto VOP, nebo bude obsahovat nesprávné cenové údaje, je objednatel oprávněn jej poskytovateli vrátit ve sjednané lhůtě splatnosti. Objednatel vyznačí ve vráceném daňovém dokladu důvod jeho vrácení. Nová lhůta splatnosti daňového dokladu běží ode dne
doručení opraveného daňového dokladu objednateli.
7. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE
7.1. Poskytovatel je povinen zajistit služby u provozovatele satelitního systému v souladu se smlouvou po celou dobu trvání kontraktu.
7.2. Poskytovatel má právo zavádět opatření přiměřené řízení provozu k zabránění přetížení sítě a zmírnění účinků výjimečného nebo dočasného přetížení sítě. Toto právo mu je dáno Pokyny BEREC BoR (20) 112 k provádění Nařízení o otevřeném internetu.
7.3. V případě prodlení platby za poskytnutou službu je poskytovatel oprávněn bez předchozího oznámení službu omezit a to až do okamžiku připsání platby na účet společnosti. Bude-li objednatel v prodlení s platbou za poskytnutou službu více jak 30 kalendářních dní ode dne splatnosti, je poskytovatel oprávněn službu jednostranně ukončit a pohledávku za poskytnutou službu vymáhat.
7.4. Při zajišťování služeb je poskytovatel povinen poskytnout technickou pomoc. Technickou pomocí se rozumí poskytnutí informací o aktuálním stavu satelitní linky a zařízení objednatele.
7.5. Poskytovatel se zavazuje písemně informovat objednatele o všech okolnostech znemožňujících poskytování služeb dle smlouvy, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy předem tak, aby mohla být ze strany objednatele přijata nutná opatření. To se týká zejména přerušení provozu z důvodu nutné správy síťové infrastruktury, přerušení dodávky
energie, havárie, rekonstrukce objektů a inženýrských sítí či prostor, ve kterých jsou služby poskytovány.
7.6. Poskytovatel je oprávněn ke splnění svých závazků používat třetí osoby jako subdodavatele.
7.7. Poskytovatel nenese zodpovědnost za přerušení poskytování služeb objednateli dle smlouvy v případě zásahu třetích osob či vyšší moci (zejména povodeň, požár, vítr, válka, zemětřesení apod.) nebo v případě poruchy na zařízení třetích dodavatelů (zejména rozsáhlý a dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení atd.),
pokud těmto skutečnostem prokazatelně nebylo možno zabránit nebo nebyly způsobeny nedbalostí poskytovatele nebo byly způsobeny neodvratitelnou událostí, nemající původ v provozu služby.

8. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE
8.1. Objednatel zavazuje, že zařízení budou provozována v prostorách, které vyhovují podmínkám uvedeným v návodu na obsluhu zařízení. Objednatel se zavazuje udržovat pronajatá koncová zařízení a technické prostředky sloužící k provozování služby ve stavu umožňující nepřetržitý provoz (především v oblasti potřebného napájení a
ochrany technologií před nepříznivými klimatickými podmínkami, v případě satelitních antén jejich údržbu v zimním období).
8.2. Objednatel se zavazuje zajistit přístup pověřených zaměstnanců poskytovatele či zaměstnanců třetí osoby, kteří se prokážou písemným pověřením poskytovatele, do dotčených budov a prostor objednatele za účelem obsluhy a údržby zde umístěných technických prostředků poskytovatele, které budou na základě smlouvy předány objednateli
do užívání v souvislosti s poskytováním konkrétní služby.
8.3. Objednatel se zavazuje písemně oznámit poskytovateli veškeré změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů uvedených ve smlouvě a to do 10 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. V případě nesplnění této povinnosti nese objednatel odpovědnost za vzniklou škodu.
8.4. Veškerá technická zařízení poskytnutá nebo zapůjčená objednateli v rámci poskytování služby vrátí objednatel v řádném stavu poskytovateli nejpozději do 7 kalendářních dnů po ukončení poskytování služby, pokud se smluvní strany nedohodnou ve smlouvě jinak.
8.5. Objednatel se zavazuje provést úhradu fakturované částky za poskytnuté služby nejpozději k datu splatnosti daňového dokladu. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky je poskytovatel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení.
9. REKLAMACE SLUŽEB A ZPŮSOB JEJÍHO UPLATNĚNÍ
9.1. Poskytovatel odpovídá za kvalitní poskytování služeb specifikovaných v článku 3.2. po celou dobu trvání smluvního vztahu. Smí provádět opatření řízení provozu za účelem zabránění hrozícímu přetížení sítě a zmírnění účinků výjimečného nebo dočasného přetížení sítě za předpokladu, že se s rovnocennými kategoriemi provozu nakládá stejně.
9.2. Objednatel má právo reklamovat službu při vzniku velkých odchylek, či výpadku služby v případě, že nemá vyčerpána prioritní data. Reklamaci lze uplatnit pouze písemnou formou, eventuálně e-mailem na obchod@intv.cz.
9.3. Za velkou trvající odchylku se považuje pokles skutečně dosahované rychlosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším, než 70 minut.
9.4. Za velkou opakující se odchylku se považuje taková odchylka, kdy dojde aspoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.
9.5. V případě velké trvající odchylky má objednatel nárok na slevu ve výši 1/720 z měsíční ceny služby za každou hodinu velké trvající odchylky. V případě velké opakující se odchylky má objednatel nárok na slevu ve výši 1/480 z měsíční ceny služby za každých 90 minut velké opakující se odchylky. Slevu lze uplatnit v souladu s článkem 10.2.
těchto VOP.
9.6. Přesné definice rychlostí služeb, odchylek služeb a měření rychlostí stahování (download) a vkládání (Upload) jsou uvedeny ve všeobecném oprávnění č. VO-S/1/08.2020-9 Českého telekomunikačního úřadu ze dne 18. srpna 2020. Je akceptováno pouze takové měření, kdy je zařízení objednatele připojeno přímo k satelitnímu modemu, je
vyloučeno současné připojení dalších zařízení objednatele, a na zařízení objednatele nejsou spuštěny další služby komunikující do sítě internet. Měření je prováděno na portálu Skylogic speedprobe.skylogicnet.com
9.7. Za výpadek se nepovažuje závada na zařízení objednatele, přerušení konektivity z důvodu výpadku elektrického proudu, nebo zhoršení kvality vysílaného/přijímaného signálu způsobené ledovou (sněhovou) vrstvou na anténním systému. Dočasný výpadek spojení vlivem přívalového deště, bouřky a pod. je zahrnut do minimální roční dostupnosti satelitní služby na úrovni 99,5% doby.
9.8. Ohlášení případné velké odchylky čí výpadku služby má objednatel právo uplatňovat ihned po jejich zjištění telefonicky na Dohledovém centru datových komunikací poskytovatele v Praze na tel. čísle: +420 236 040 292 (+420 724 963 302), e-mail: operator@intv.cz, kde bude učiněn záznam s uvedením všech skutečností, které se týkají
specifikace odchylky či výpadku poskytované služby.
9.9. Porucha je považována za odstraněnou okamžikem obnovení poskytování služeb a ověřením této skutečnosti dohledovým centrem poskytovatele.
9.10. Jakékoli reklamace spojené s účtovanými částkami, způsobem jejich vyúčtování nebo s jakostí poskytovaných
služeb uplatní objednatel písemně na kontaktní adrese poskytovatele. Reklamaci na výši účtované částky nebo způsob vyúčtování uplatňuje objednatel do 60 kalendářních dnů od data, kdy obdržel vyúčtování, ve kterém reklamovaná skutečnost měla být zohledněna. Po tomto termínu nemusí poskytovatel reklamaci akceptovat.
10. ÚROK Z PRODLENÍ A POMĚRNÁ SLEVA
10.1. Při nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu uhradí objednatel poskytovateli úrok z prodlení z dlužné částky. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.
10.2. Nejsou-li služby dohodnuté ve smlouvě objednateli poskytovány a důvod neleží na straně objednatele, má objednatel právo na poměrnou slevu z měsíční ceny za poskytované služby. Pro výpočet poměrné slevy se má za to, že měsíc má 30 dnů. O vypočtenou poměrnou slevu sníží poskytovatel objednateli fakturovanou měsíční částku
v následujícím měsíci. Podkladem pro výpočet slevy je článek 9.5 a záznamy hlášení o poruchách a výpadcích vystavená poskytovatelem podle čl. 9.8. těchto VOP.
10.3. V případě, že poskytovatel nezahájí poskytování služby v dohodnutém termínu, bude v prodlení. Za každou započatou hodinu tohoto prodlení zaplatí poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve výši 1/24 ceny s DPH za den plnění.
11. UJEDNÁNÍ PŘI PRODEJI ZAŘÍZENÍ DO VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE
11.1. V případě prodeje zařízení do vlastnictví objednatele se prodej zařízení včetně případných nároků z vad zařízení řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, pokud není v těchto VOP, smlouvě uvedeno jinak.
11.2. K přechodu vlastnictví zařízení z poskytovatele jako prodávajícího na objednatele jako kupujícího dochází úplným zaplacením kupní ceny zařízení.
11.3. Nebezpečí škody na zařízení přechází na objednatele jako kupujícího v době, kdy převezme zařízení od poskytovatele jako prodávajícího.
11.4. Objednatel (kupující) zabezpečí vhodné místo pro instalaci zařízení (přípojku elektrické energie dle platných předpisů apod.).
11.5. Poskytovatel (prodávající) předává zařízení v přednastaveném provozu schopném stavu a provede prvotní zaškolení obsluhy. Objednatel (kupující) se dále řídí při obsluze zařízení uživatelským manuálem.
11.6. Poskytovatel (prodávající) poskytuje záruku za jakost zařízení po dobu 24 měsíců. Tato záruční doba počíná běžet dnem převzetí zařízení objednatelem (kupujícím).
11.7. V případě, že dodané zařízení má vady, na které se vztahuje záruka za jakost a které objednatel (kupující) zjistil a uplatnil u poskytovatele (prodávajícího) v záruční době, bude vada zařízení řešena postupem a smluvní strany budou postupovat podle ustanovení občanského zákoníku.
12. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU
12.1. Smluvní vztah založený smlouvou skončí řádně uplynutím doby, na kterou byl smluvními stranami sjednán. Před ukončením jeho platnosti může smlouva zaniknout písemnou dohodou smluvních stran se vzájemným vyrovnáním všech účelně a prokazatelně vynaložených nákladů.
12.2. Smlouva rovněž zaniká jednostranným odstoupením od smlouvy v případě jejího podstatného porušení. Za podstatné porušení smlouvy smluvní strany považují:
- poskytovatel neplní povinnosti poskytovat plnění dle článku 3.2. těchto VOP
- objednatel neplatí za odebírané služby
12.3. Není-li ujednáno jinak, může být smluvní vztah ukončen písemnou výpovědí podanou jednou ze smluvních stran bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 30 dní, která začíná běžet následující den po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně.
12.4. Jestliže je smluvní vztah ukončen způsoby uvedenými v bodech 12.1. až 12.3. je poskytovatel oprávněn ukončit poskytování služeb ve 24:00 hodin dne zániku smlouvy.
13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1. Poskytovatel je oprávněn v průběhu poskytování služby změnit VOP. Oznámení o změně VOP bude zasláno objednateli písemně. Nesouhlasí-li objednatel s novými VOP z důvodů navýšení cen služeb, je objednatel oprávněn vypovědět smlouvu o poskytování služeb do třiceti (30) dnů od okamžiku oznámení citovaných změn objednateli. V
případě, že objednatel nedoručí poskytovateli do 30 dnů od oznámení výše uvedených změn své rozhodnutí ukončit čerpání služby z důvodu neakceptace nových VOP, považuje se toto za souhlas objednatele s novým zněním VOP.
13.2. Vzájemný styk mezi smluvními stranami ve vztahu k předmětu plnění poskytovatele bude probíhat prostřednictvím kontaktních osob určených poskytovatelem a objednatelem s určením jejich totožnosti a dalších nezbytných kontaktních údajů uvedených ve smlouvě. Případné změny v těchto kontaktních údajích si smluvní strany
bez zbytečného odkladu písemně oznámí.
13.3. V případě, že vznikne rozpor mezi ustanoveními smlouvy a VOP, mají přednost ustanovení smlouvy před těmito VOP.
13.4. Po celou dobu trvání smlouvy si budou smluvní strany vzájemně poskytovat veškerou součinnost a informace, jež jsou potřebné ke splnění vzájemných závazků z ní vyplývajících.
13.5. S osobními údaji objednatele bude nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Podpisem smlouvy objednatel souhlasí s tím,
aby poskytovatel zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném ve smlouvě pouze za účelem smluvního vztahu.
Tento souhlas uděluje na celou dobu trvání vzájemných závazků vyplývajících ze smlouvy. Tento souhlas uděluje i zpracovatelům, se kterými poskytovatel uzavřel dohodu o zpracování osobních údajů. Další informace lze nalézt na stránkách https://intv.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-zakazniku-intv-dle-gdpr/ .EBI, dceřiná společnost
společnosti Viasat, Inc., je správcem údajů o identifikátoru uživatelského zařízení (jeho MAC adrese) a o přidělené IP adrese. Tyto informace EBI zpracovává za účelem splnění zákonné povinnosti jakožto poskytovatel velkoobchodních služeb. Zákazníci mohou ve věci ochrany těchto dvou údajů (MAC a IP adresy) kontaktovat EBI na adrese
privacy@viasat.com a informace naleznou i v Obecném oznámení o ochraně osobních údajů na adrese www.viasat.com/privacy. Uzavřením smlouvy objednatel stvrzuje, že byl poskytovatelem informován o svých právech v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
13.6. VOP pozbývají účinnosti dnem nabytí účinnosti pozdějších VOP. VOP jsou zveřejněny po dobu 24 hod. denně na síti internet na adrese:www.intv.cz a jsou v tištěné podobě k dispozici na poštovní adrese poskytovatele.
13.7. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. dubna 2021. Tímto dnem se ruší dosavadní VOP.
13.8. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z uzavřené smlouvy přechází na právní nástupce poskytovatele a objednatele. Převod práv a povinností objednatele ze smlouvy na třetí osoby je možný pod sankcí neplatnosti smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem poskytovatele.
13.9. Smluvní strany se dohodly, že případné spory týkající se předmětu této smlouvy se budou snažit řešit smírně, vzájemnou dohodou. V případě, že ke smírnému řešení sporů nedojde, budou spory řešeny soudní cestou na základě návrhu některé ze smluvních stran.
13.10. Tato smlouva je uzavírána výhradně v českém jazyce a podle českého právního řádu. Záležitosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

Zpracování objednávky:

Po přidání vybraného zboží do košíku, zvolte preferovaného dopravce a způsob platby. Zboží vám můžeme zaslat z našeho skladu buď prostřednictvím České pošty nebo PPL. V případě, že si objednáváte velké množství našeho obalového materiálu a zvolíte jako preferovaného dopravce Českou poštu, budeme nuceni poslat zásilku přes PPL. Je to z důvodu, že ČP nezasílá zásilky, které jsou umístěny na paletě a maximálně do váhy 50 kg. Cena za dopravu zůstane samozřejmě beze změny, tak jak jste si ji objednali a potvrdili v objednávce. Pokud vlastníte slevový kupón na náš sortiment, vyplňte jej v následujícím kroku - v sekci, kde zadáváte své fakturační a dodací údaje. 

Pokud jste zvolili platbu kartou, budete přesměrováni na zabezpečenou platební bránu GoPay, kde zadáte potřebné identifikační údaje. Zaplatit můžete platební kartou Visa / Mastercard nebo pomocí online platebního příkazu z vaší banky. O úspěšnosti platby budete ihned informováni. Po uskutečnění platby budete přesměrováni zpět do našeho e-shopu, kde vám potvrdíme, že vše proběhlo v pořádku.

Následně vám zašleme emailem zprávu, že jsme objednávku přijali. V případě, že máme na skladě dostatečné množství objednaného zboží a vy jste objednávku dokončili do 12:00 hodin, s radostí vám garantujeme, že vám zboží přijde již následující pracovní den. Samozřejmě, může se u dopravce stát cokoliv, pokud by došlo ke zpoždění, bude vás dopravce informovat. Pokud objednáte zboží až odpoledne, budeme ji expedovat až následující pracovní den a zásilka vám tedy přijde do 2 pracovních dnů.

Věříme, že zboží dorazí v pořádku a nepoškozené a budete si ho moci plnohodnotně užít a mít z něho radost. Pokud by s dodaným zbožím bylo cokoliv v nepořádku, vstupte do sekce "Reklamace vadného zboží" nebo "Vrácení zboží". Zde naleznete krátký kontaktní formulář, jehož vyplněním nás informujete, že je něco v nepořádku. V co možná nejkratším čase vás budeme informovat, jakým způsobem bude nejjednodušší danou situaci vyřešit k vaší plné spokojenosti. Všechny ostatní potřebné informace naleznete v "Reklamačním řádu".

 

Záruční podmínky:

Spotřebitel (nepodnikatel) má nárok na 24 měsíční záruční dobu na nákup zboží v eshopu eshop-intv.cz. Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má nárok pouze na 12 měsíční záruční dobu na nákup zboží v eshopu eshop-intv.cz. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinnen po skončení záruční opravy zboží převzít. Záruku nelze uplatnit na běžné opotřebení zboží. Záruka se tedy nevztahuje na běžné snížení kvality obalového materiálu vzniklého v důsledku užívání zboží. Na dárky zaslané ke zboží nelze výše uvedené uplatnit a nepodléhají reklamaci.

KONTROLA ZBOŽÍ PŘI PŘEVZETÍ

Kupující, při osobním převzetí od prodávajícího, zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

Kupující, při převzetí od přepravce, řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.

Kupující, v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména překontroluje obsah a počet kusů, co obsahovat má. Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout. Vždy je možné nesrovnalosti nahlásit na e-mail eshop@intv.cz, nebo přes kontaktní formulář. Dále v případě převzetí od přepravce doporučujeme přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však eshopu eshop-intv.cz možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

VÝLUKY

Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí zboží a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 • mechanickým poškozením zboží,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 • poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 • poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a eshopem eshop-intv.cz výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

 

Reklamační řád

Reklamační řád pro reklamaci služeb a HW

INTV, spol. s r.o., Jana Masaryka 252/6, 120 00, Praha (dále jen distributor)

Zákazník má právo uplatnit reklamaci poskytovaných služeb a HW k zabezpečení služby v souladu s následujícími podmínkami:

Čl. 1    Reklamace poskytované služby:

 • Zákazník má právo reklamovat poskytovanou službu v případě, že parametry služby neodpovídají hodnotám dle smluvního vztahu;
 • reklamaci služeb je doporučeno uplatnit okamžitě při zjištění nestandardního stavu, kontaktováním dohledového pracoviště distributora +420 236 040 292 nebo e-mail (operator@intv.cz);
 • distributor si vyhrazuje právo vyzvat zákazníka k provedení kontroly základních parametrů HW a služby a k provedení testu v souladu s podmínkami stanovenými providerem (předpokládá se, že zákazník má základní znalosti z obsluhy PC tak, aby byl schopen dle pokynů provést kontrolu nastavení vlastního PC);
 • na základě takto provedené kontroly distributor navrhne zákazníkovi způsob dalšího řešení.

Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:

 • Zákazník není schopen nebo odmítá vlastními silami (s pomocí pracovníka distributora) provést kontrolu základních parametrů služby a nastavení svého PC;
 • jsou-li nedostupné některé webové služby (stránky), u kterých je aplikována restrikce tzv. přístupu ze zahraničí;
 • je-li snížení rychlosti připojení způsobené vyčerpáním limitu dat;
 • dojde-li ke změně parametrů služby, které je způsobeno samovolným posunutím antény (platí pouze v případech realizace vlastní instalace zákazníkem), případně, vznikla-li před satelitní anténou nová překážka, která brání přímému výhledu na satelit;
 • je-li příčinou změny parametrů poskytované služby další HW zařízení (router/WiFi router), které není součástí poskytované služby;
 • je-li instalace antény provedena takovým způsobem, že není možné vlastními silami v zimních podmínkách provést kontrolu a případné očištění od sněhu (námrazy) z antény;
 • byla-li reklamace služby oznámena s prodlením, kdy již nebylo možné provést distributorem okamžitou kontrolu parametrů služby.

V případě, že zákazník odebírá službu, u které není providerem (společnost EUTELSAT nebo AVANTI) zabezpečen nepřetržitý dohled a garantováno okamžité odstranění závady, má distributor právo řešit odstranění nestandardního stavu v době, kdy je podpora providera zabezpečena (pracovní dny 08,00-17,00 hod).

V případě, že zákazník není schopen provést kontrolu, případné odstranění závady vlastními silami, je možné vyžádat servisní zásah distributora. Tento zásah bude proveden až na základě odsouhlasených podmínek servisu a bude zpoplatněn dle aktuálního ceníku.

Čl. 2    Reklamace HW k zabezpečení služby

Pro veškerý HW zabezpečující službu připojení k síti internet poskytnutý distributorem platí standardní záruční podmínky dle platné legislativy ČR. V případě zjištění závady u HW zákazník uplatňuje reklamaci následovným způsobem:

 • Oznámí závadu distributorovi telefonicky na číslo 236 040 292;
 • distributor si vyhrazuje právo vyzvat zákazníka k provedení kontroly základních parametrů HW a služby a k provedení testu v souladu s podmínkami stanovenými providerem (předpokládá se, že zákazník má základní znalosti z obsluhy PC tak, aby byl schopen dle pokynů provést kontrolu nastavení vlastního PC);
 • na základě výsledku testu distributor navrhne zákazníkovi další postup, případnou kontrolu HW na pracovišti distributora;
 • v případě poškozeného HW provede zákazník na vlastní náklady demontáž a přepravu poškozeného HW k provoznímu středisku distributora (platí pouze pro variantu vlastní instalace zákazníkem), kde bude provedena kontrola reklamovaného zařízení. Při kontrole je nutná osobní přítomnost zákazníka (jeho zástupce), který bude seznámen s výsledkem kontroly zařízení a bude s ním projednán další postup řešení stavu. V případě, že se zákazník (jeho zástupce) kontroly reklamovaného zařízení neúčastní, je povinen vyjádření distributora k reklamovanému zařízení respektovat v plném rozsahu;
 • distributor na základě provedené kontroly reklamovaného zařízení rozhodne o uznání reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. K reklamovanému zařízení bude vystaven reklamační protokol se stanoviskem o uznání či neuznání reklamace;
 • reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy;
 • pokud by uplatnění práva z vad mělo zákazníkovi činit značné obtíže, zejména proto, že HW není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem, nebo se jedná o zařízení, které je zamontované nebo součástí nemovitosti, je zákazník oprávněn vyžádat servisní zásah distributora v místě poskytování služby. Servisní zásah bude proveden na základě vzájemného odsouhlasení podmínek servisního zásahu a může být zpoplatněn.

Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:

 • dojde-li k poškození HW vinou neodborné instalace nebo neodborným zacházením při instalaci a provozu
 • nebude-li instalace (v případě vlastní instalace zákazníkem) provedena v souladu s návodem k instalaci a aktivaci služby
 • nebudou-li při instalaci (v případě vlastní instalace zákazníkem) dodrženy podmínky pro instalaci zabezpečující ochranu před atmosférickým přepětím a indukcí a porušeny požární předpisy
 • dojde-li k neodbornému zásahu do HW části (modem nebo přijímač/vysílač) nebo k mechanickému poškození antény
 • bude-li k instalaci (v případě vlastní instalace zákazníkem) použit jiný, než distributorem dodaný materiál (koaxiální kabel, konektory)

Čl. 3    Obecné ustanovení

Reklamace služeb zajištění přístupu k internetu přes satelit a dodaného HW k zabezpečení služby se řídí ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Reklamace vadného zboží

V případě, že u zboží zakoupeného v eshopu eshop-intv.cz zjistíte výrobní vadu anebo vada vznikne běžným používáním (viz záruční podmínky a reklamační řád), prosím vyplňte formulář na této stránce.
Zde popište vadu a uveďte vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro vyřízení reklamace.
Vše ohledně reklamace a vrácení zboží zasílejte na adresu naší provozovny INTV, spol. s r.o.V Zahradě 884 252 62 Horoměřice , vyhnete se tak prodloužení vyřízení vaší reklamace.

My vás budeme neprodleně kontaktovat emailem a poskytneme vám kompletní informace, jak dále postupovat, aby byla vaše reklamace v co možná nejkratším čase vyřízena k Vaší úplné spokojenosti.

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O KOUPI

(přepracovat ještě)

 1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy,tj. kdy kupující nebo kupujícím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty a to buď formou odeslání vyplněného elektronického formuláře na této stránce anebo zasláním na adresu prodávajícího (INTV, spol. s r.o.V Zahradě 884, 252 62 Horoměřice) či na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@intv.cz.
 2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, pokud porušil jejich původní obal.
 3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 2 tohoto poučení či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit elektronický formulář na této stránce. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího (INTV, spol. s r.o.V Zahradě 884, 252 62 Horoměřice) či na adresu elektronické pošty eshop@intv.cz. Toto bude následně formou elektronické pošty prodávajícím potvrzeno.
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy, dle čl. 3 tohoto poučení, se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. V případě odstoupení od smlouvy, dle čl. 3 tohoto poučení, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. V případě, že kupující nedisponuje bankovním účtem, je možné peněžní prostředky vrátit formou poštovní poukázky. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
 6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

NGY3N